Algemene voorwaarden

Bij het bestellen van een fotosessie gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Offerte: alle aanbiedingen van iFix Creations aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen iFix Creations (hierna genoemd ’de fotograaf’) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)

Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden. Fotograaf: Glen Van Zande – iFix Creations, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer

Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door de fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, Facebook, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of via Facebook. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotograaf. De prijzen vermeld op de website www.ifixcreations.be dienen gezien te worden als de meest recente offerte. De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Cadeaubonnen zijn 6 maanden geldig en kunnen niet worden verlengd. Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald in geld. Er kan niet van de aankoop van de cadeaubon worden afgezien.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de voorschotfactuur (30% van het de pakketprijs bij huwelijksreportages is voldaan. De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken , dit omvat de gehele opdracht , niet enkel de aanwezigheid van de fotograaf op de dag zelf. Indien de fotograaf geen schriftelijk bewijs heeft ontvangen (voor de fotoshoot) van de opdrachtgever dat de foto’s niet online gepubliceerd mogen worden mag de fotograaf de foto’s gebruiken voor commerciele doeleinden.

Artikel 6. Ontwerp

Na het aanbrengen van de te gebruiken foto’s (deze worden door het koppel aan ons bezorgd), worden albums naar eigen inzicht, kunde en stijl van de fotograaf ontworpen zonder inmenging door de opdrachtgever. Het ontwerp van een album zal binnen 8 weken na levering van de foto’s aan de opdrachtgever bezorgd worden.

Artikel 7. Levering

De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Digitale bestanden van kinderportretten en familieshoots kennen een geschatte levertijd van 3 weken , deze worden geleverd via Wetransfer . Indien u na 1 week uw foto’s nog niet heeft gedownload kan u deze bekomen met een toelage van 30€ , deze foto’s worden u dan via DVD-rom aangetekend opgestuurd .

Digitale bestanden van huwelijksreportages kennen een geschatte levertijd van 8 weken. (Huwelijks)albums worden, tenzij anders overeengekomen, ongeveer 4 weken na ontvangst van de geselecteerde foto’s geleverd.
Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
De fotograaf houdt de digitale afgewerkte producten tot 3 maanden na de laatste fotoshoot als backup. Het is aan te raden dat de opdrachtgever na ontvangst de digitale bestanden dupliceert naar een eigen opslag.

Fotoprints, canvassen, fotoblokken en fotokaarten worden binnen 3 weken na bestelling geleverd. De afgeleverde producten, kunnen afwijken van het contract daar deze onderhevig zijn aan het aanbod van de leverancier. Bij onmogelijkheid tot bestelling van het product kiest de fotograaf voor een passend alternatief. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukkere periodes (bijvb. kerst, communieperiode, …) is er soms meer tijd nodig. D

Bestellingen kunnen na afspraak in de studio opgehaald worden of per post (Bpack Secure) verstuurd worden. Voor verzending (steeds met trackinglink) wordt 15,00€ per stuk aangerekend. Moet het erg snel gaan, dan komt een koerier je pakje brengen. Tarief op aanvraag. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.

Artikel 8. Vergoeding

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op zijn website. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorrekenen aan de opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld. Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.De pakketprijzen van de fotograaf starten vanaf 8u aanwezigheid , indien er minder uren gepresteerd moeten worden zal er 125€/uur aangerekend worden .Indien de foto-opdracht plaatsvindt buiten regio Brecht zal een vergoeding gevraagd worden van 0,49€/km + een reistijdvergoeding van 30€/uur.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

De fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 5 kalenderdagen na factuurdatum. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht (voorschotfactuur) dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 kalenderdagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Er worden geen resultaten van de fotosessie getoond vóór dit verschuldigde bedrag betaald is.

Artikel 10. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, een administratieve meerkost vragen van ,-20€ plus postkosten .

Indien de opdrachtgever niet komt opdagen op de dag zelf van de geplande fotoshoot zal de opdrachtgever het volledig verschuldigd bedrag dienen over te maken aan de fotograaf.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotograaf gerechtigd een administratieve kost aan te rekenen aan de opdrachtgever van 50€ plus de postkosten of het contract te ontbinden/op te schorten.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Een portretsessie (newborn-, baby-, kinder- of familieshoot) kan tot drie weken voorgaand aan de geplande sessie geannuleerd worden. Er wordt door de fotograaf dan een nieuwe datum voorgesteld zonder meerprijs. Bij annulatie binnen de week van de geplande shoot zal een annulatiekost van 50€ aangerekend worden. Bij niet opdagen door de opdrachtgever op de geplande shoot zal tevens ook het afgesproken bedrag aangerekend worden , indien deze shoot plaatsvindt op locatie buiten de studio te Brecht zal er een km vergoeding aangerekend worden à ratio : 0,49€/km.

Bij annulering van een huwelijksreportage door de opdrachtgever wordt een annulatiekost aangerekend, zoals beschreven op het contract met een minimum van 250 euro. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en licentie

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de fotograaf, indien niet anders overeengekomen. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de fotograaf met wie de klant een overeenkomst heeft.

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien de opdrachtgever wenst dat de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie (van hem/haar of het gezin) NIET gebruikt worden voor promotie van de fotograaf dient de klant dit vooraf te melden aan de fotograaf. Het is mogelijk dat er dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.

De opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites een speciaal daartoe ontworpen smartphone app die de alle lage resolutie bestanden (met watermerk) van de geplaatste bestelling bevat. Het is niet toegestaan om deze bestanden op het internet te plaatsen in een bewerking verschillend dan deze is aangeleverd door de fotograaf. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotograaf openbaar gemaakt worden.

Bij de aankoop van de medium digitale files (bezorgd via downloadlink) verkrijgt de opdrachtgever ook de licentie om deze bestanden onbeperkt af te drukken voor persoonlijk gebruik en tot een maximum formaat van 20 x 30 cm. Indien de opdrachtgever de volledige resolutie wenst zal de fotograaf een kost van 15,00€/per foto aanrekenen. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De fotograaf is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van beeldmateriaal door technisch mankement , daar dit buiten de wil van de fotograaf om is .

De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechtspraak

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.

Januari 2016

Website: http://www.ifixcreations.be Email: info@ifixcreations.be Telefoon: 0468 167 080 BTW: BE 0681.791.521 Rekeningnummer: BE90 7360 4289 9932